Logga in »

Test

KBT historiskt och idag

Det finns ingen enhetlig teori som förklarar alla psykiska problem eller ger riktlinjer för all slags behandling. Det kognitivt- beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling. Trots att kognitiv beteendeterapi omfattar en mängd teorier och metoder finns tydliga gemensamma drag:

. Strukturerat, målinriktat arbetssätt
. Mycket aktiv terapeut
. Betoning av samarbete mellan terapeut och klient
. Fokusering på nuet, mer än på det förflutna
. Vetenskaplig utvärdering av metoderna
. Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön
. Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö
. Pedagogisk inriktning för att ge patienten egen kontroll över sitt liv

Betendeterapin växte fram under 1950-talet och har genomgått en mycket snabb utveckling. Redan i början av 1970-talet hade beteendeterapin passerat den psykoanalytiska terapin räknat i antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Idag handlar merparten av den psykologiska behandlingsforskningen om kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.

Den omfattande forskningen har lett till att metoderna successivt har förbättrats och förfinats. Idag finns sålunda dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för t ex:

. olika typer av ångestproblem 
. depressioner 
. självförtroendeproblem 
. ätstörningar
. sex- och samlevnadsproblem 
. missbruksproblem 
. sömnproblem
. schizofreni 
. psykosomatiska och stressrelaterade problem 
. problem hos barn 
. problem hos utvecklingsstörda 

När man jämfört behandlingsresultat av kognitivt beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera bättre resultat för KBT. Inte inom något område har KBT fått sämre resultat än andra psykoterapeutiska insatser. I USA, Kanada, Australien och Storbritannien har KBT en mycket stark ställning bland psykologer, psykoterapeuter och övrig personal i psykiatrin. I Sverige har KBT haft en långsammare spridning och här är ännu efterfrågan på behandling betydligt större än utbudet. Vissa landsting saknar egen kognitiv-beteendeterapeutisk kompetens och måste remittera patienter till KBT-terapeuter i andra landsting för specialistvård. På senare år har dock KBT varit på stark frammarsch även i Sverige.
 

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda