Logga in »

Test

sexig blommaSamlevnadsproblem och sexuella problem

Samlevnadsproblem innebär här att ett negativt mönster är förhärskande i umgänget. Parterna har litet eller inget utbyte av varandra, de har slutat att visa varandra uppskattning eller respekt och de har slutat att göra trevliga saker tillsammans. De kan ha utvecklat nya behov, var för sig, som inte blir tillfredsställda i relationen.
    Mycket gräl, bråk och kritik kan förekomma. Man kan moltiga. Ofta försöker man styra varandra genom hot och bestraffning. Det är svårt att hantera meningsskiljaktigheter och att lösa problem tillsammans. Resultatet kan bli låsta konflikter och starka känslor av frustration.
    Förväntningarna ställs allt lägre, benägenheten att se illvilja förstärks och de negativa känslorna bli mycket lättväckta. Ständigt missnöje och irritation blir rådande, på bekostnad av positiva och varma känslor.
    Terapin inleds med gemensamma och enskilda samtal. Syftet är att paret tillsammans med terapeuten kartlägger och får förståelse för hur problemen ser ut. Motivationen diskuteras och frågor ställs kring förändringsbenägenhet, t ex utifrån den tid man vill avsätta till aktivt deltagande? Gemensamt formuleras sedan målet för terapin.

"Träning i att lyssna aktivt, att
ge uttryck för känslor, att
formulera sin behov tydligt och
att ge och ta emot både
uppskattning och kritik."

Behandlingen inriktas på att förändra negativa mönster och på att bygga upp en positiv interaktion. Det kan innebära träning i att lyssna aktivt, att ge uttryck för känslor, att formulera sin behov tydligt och att ge och ta emot både uppskattning och kritik. Problem- och konfliktlösning ingår.
    För att ändra på negativa förväntningar och tolkningar måste man först upptäcka mönstret av automatiska negativa tankar. Terapeuten visar på hur irrationella och känslomässiga tankar kan ifrågasättas och ersättas av neutrala och förnuftiga förklaringar till olika händelser. Paret får sedan i hemläxa att tillämpa det nya tänkesättet.
    I terapin ingår även att lära sig att möta varandras behov i större utsträckning - kan ske visa mer uppskattning eller planera in trevliga gemensamma aktiviteter.
    En annan viktig fråga kan vara att öka parets sexuella tillfredsställelse. Ibland kan relationsproblemen leda till negativa effekter på den sexuella samvaron. I andra fall kan sexuella funktionsstörningar vara det primära problemet. Hos män kan det röra sig om erektionsstörningar eller problem med för tidig eller försenad utlösning. Hos kvinnor kan det gälla upphetsnings- och orgasmsvårigheter eller vaginism (kramp i slidmynningen).Både män och kvinnor kan ha problem med lusten.
    Behandlingen vid sexuella problem syftar till att minska de ångestkänslor som kan finnas knutna till problemen. Syftet kan också vara att stärka sexuella känslor, att öka kunskapen om sexualitet och att utveckla nya färdigheter och bättre kommunikationsförmåga. I terapin förmedlar terapeuten kunskaper och ger förslag som paret får till uppgift att träna och tillämpa i hemmiljö.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda