Logga in »

Test

BTF:s stipendium

Bakgrund

Beteendeterapeutiska Föreningen kan, om de ekonomiska förutsättningarna medger det, samt beroende på ansökans ändamålsbeskrivning och finansieringsplan, bevilja stipendium till föreningens medlemmar. Stipendier delas ut till projekt som kan anses ligga inom ramen för föreningens ändamål.

§1 Ändamål, från föreningen stadgar 2013 1. Främja beteendeterapeutisk forskning, utbildning och behandling
2. Insamla och sprida information rörande beteendeterapi
3. Verka för utvidgade kontakter mellan olika psykoterapeutiska inriktningar
4. Främja samarbete med beteendeterapeutiska organisationer i andra länder
5. Följa den praktiska verksamheten i Sverige beträffande användningen av beteendeterapi
6. Verka för att till föreningen anslutna terapeuter:
     a) arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet inom beteendeterapi
     b) följer utvecklingen inom området
     c) följer allmänt accepterade etiska behandlingsprinciper
7. Främja en nyanserad diskussion rörande mål, värderingar och etiska överväganden inom beteendeterapi.

Stipendier anslås inte regelbundet utan kan sökas under hela verksamhetsåret. Varje ansökan behandlas separat av styrelsen och beslut meddelas direkt till den medlem som ansökt om stipendium med information om vilken återkoppling föreningen vill ha för eventuella beviljade medel.

Tidigare stipendier

2013

Ett resebidrag på 7500 kr delats ut till ett utbildningsprojekt för att sprida KBT i Kina. Projektet syftade till att introducera BTF:s kvalitetskriterier för KBT, utveckla kontakten mellan kinesiska och svenska psykologer med intresse för KBT, samt bygga en plattform för kunskapsutbyte mellan länderna.

2012

Ett stipendium på 7670 kr delats ut till ett examensuppsatsprojekt på psykologprogramme (Uppsala Universitet) där man ansökt om stöd för annonsering i samband med genomförandet av en RCT där två gruppbehandlingar för stressproblematik skulle jämföras.

2011

Under 2011 delades inga stipendier ut.

2010

Två stipendier delades ut:

• Det ena var ett stipendium på 7500 kr till ett examensuppsatsprojekt på psykologprogrammet (Lunds och Stockholms Universitet) där man ansökt om stöd för resekostnader för datainsamling och deltagande i opponering på respektive studieort. Detta i samband med genomförandet av en RCT som undersökte ACT i stresshantering för lärare.

• Det andra var ett stipendium på 3000 kr som delades ut som delfinansiering av en utbildningskostnad i metoden ”Prolonged exposure” för en medlem anställd vid DBT-teamet i Stockholms läns landsting.

2009

Tre stipendier delades ut:

• Det ena var ett stipendium på 3527 kr för utbildningskostnader i samband med en satsning på ACT för ungdomar inom BUP i Stockholm.

• Det andra var ett stipendium på 20 000 kr för kostnader i samband med examensuppsats på psykologprogrammet.

• Det tredje var ett stipendium på 13 500 kr som ett stöd för litteraturkostnader i samband med legitimationsgrundande utbildning på annan ort för en behandlare som var verksam inom primärvården i Norrbotten. Detta ska ses som ett stimulansbidrag för att uppmuntra spridning av KBT i ett område där det då rådde brist på KBT-kompetens.

Ansök om stipendium


Mall för ansökan om BTF:s stipendium

För närvarande finns ingen möjlighet att ansöka om stipendium online. Vi vill i stället att man använder mallen ovan och sedan skickar in den till vårt kansli.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda